Szkoła Podstawowa nr 2

Sport w naszej szkole /akt./

Sport w naszej szkole /akt./

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem, uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo-...

Czytaj więcej

Projekty unijne

Projekty unijne

W październiku 2011 r. Gmina Krościenko nad Dunajcem przystąpiła do realizacji kolejnego projektu...

Czytaj więcej

Koło Filmowe

Koło Filmowe

  Projekty unijne

Czytaj więcej

SPInKA- Szkolny Punkt Informacji i Kariery


REGULAMIN REKRUTACJI (PDF)


WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU (PDF)Szanowni Rodzice!

Drodzy uczniowie klas gimnazjalnych!


Od 5 wrześ­nia 2017 roku w naszej szkole w ramach pro­jektu „Mod­ern­iza­cji ksz­tałce­nia zawodowego w Małopolsce II” w zakre­sie doradztwa eduka­cyjno — zawodowego” zostanie utwor­zony Szkolny Punkt Infor­ma­cji i Kari­ery – SPInKa.


Pro­jekt ma na celu wspar­cie ori­en­tacji zawodowej uczniów klas II i III gim­nazjum, tak, by ich wybory eduka­cyjne, a następ­nie kari­era zawodowa wynikały z właś­ci­wego rozpoz­na­nia włas­nych predys­pozy­cji oraz sytu­acji na rynku pracy.


W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w:

-zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego,

-w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,

-w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec 2018),

-innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.


Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery


Każdy uczest­nik po zakończe­niu zajęć otrzyma zaświad­cze­nie potwierdza­jące uczest­nictwo w doradztwie zawodowym.Zapraszam na zajęcia warsztatowe

oraz indywidualne konsultacje- sala 33


Joanna Pyrdoł