Szkoła Podstawowa nr 2

Sport w naszym gimnazjum /akt./

Sport w naszym gimnazjum /akt./

W Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem, uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo- rekreacyjnych...

Czytaj więcej

Projekty unijne

Projekty unijne

W październiku 2011 r. Gmina Krościenko nad Dunajcem przystąpiła do realizacji kolejnego projektu...

Czytaj więcej

Koło Filmowe

Koło Filmowe

  Projekty unijne

Czytaj więcej

Regulaminy


Regulamin korzystania z SIŁOWNI SZKOLNEJ


 1. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu  siłowni a  także  kulturalnego    
      zachowania się.

 2.  W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

 3.  Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora upoważnionego
       do prowadzenia zajęć.

 4.  Torby i ubrania muszą być pozostawione  w szatniach.

 5.  Zabrania się wnosić napojów kolorowych (woda może być) oraz jedzenia na siłownię.

 6.  Po wejściu do siłowni obowiązkiem ćwiczących jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprawdzenie
      kompletności elementów ruchomych.

 7.  Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste, zmienione
       przed zajęciami obuwie (ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika).

 8.  Ćwiczący zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora.

 9.  W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić opiekuna siłowni, w przeciwnym
      razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.

10. Obowiązkowa jest asekuracja podczas ćwiczenia - wyciskanie leżąc.

11. Po zakończeniu prób, należy uprzątnąć stanowisko w sposób zalecony poprzez instruktora, a w szczególności:

      a - odłożyć sztangielki na stojaki;

      b - rozłożyć sztangi i umieścić pierścienie na stojakach;

12. Zmiany obciążenia dokonuje wyłącznie ćwiczący na danym stanowisku.

13. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.

14. Opiekun siłowni ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.

15. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.

16. Bieżnię uruchamia tylko instruktor.

17. Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowo-
      rehabilitacyjnych
Regulamin sali gimnastycznej i szatni


  1. Sala gimnastyczna przeznaczona jest do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz  zajęć sportowo-
       rekreacyjnych.

  2. Opiekę nad salą podczas zajęć powierza się nauczycielom wychowania fizycznego oraz prowadzącym zajęcia.

  3. Na sali gimnastycznej mogą znajdować się grupy ćwiczące tylko pod opieką nauczyciela, instruktora lub
        prowadzącego zajęcia.

  4. Opuszczenie sali gimnastycznej w czasie zajęć może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela.

  5. Sprzęt i urządzenia znajdujące się na sali mogą być używane wyłącznie pod kierunkiem prowadzącego zajęcia
       nauczyciela lub instruktora. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń należy natychmiast zgłaszać opiekunowi.

  6. Zabrania się przesuwania sprzętu po podłodze. Sprzęt sportowy należy przenosić.

  7. Za umyślne uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego odpowiedzialność finansową ponosi sprawca.

  8. Na salę gimnastyczną nie można wnosić jedzenia, picia oraz plecaków i toreb.

  9. Wstęp na salę gimnastyczną odbywa się tylko w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym. Przepis ten dotyczy
       także kibiców i osób postronnych. Zabrania się wchodzenia na salę w obuwiu całodziennym.

 10. Korzystający z sali gimnastycznej przygotowują się do zajęć w szatni, pozostawiając ubranie i obuwie w
        należytym porządku. Przebieranie w sali jest zabronione.

 11. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni prowadzący zajęcia nauczyciele nie ponoszą
        odpowiedzialności.

 12. Korzystający z Sali i szatni zobowiązani są:

    • dbać o porządek na sali gimnastycznej.
    • nie niszczyć sprzętu i urządzeń
    • bezwzględnie przestrzegać poleceń nauczyciela
    • dbać o porządek w szatni oraz pomieszczeniach towarzyszących.

 13. Inne sprawy dotyczące sali gimnastycznej nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą
        w gestii dyrekcji szkoły.