Szkoła Podstawowa nr 2

Informacje o Egzaminie Gimnazjalnym


Terminy egzaminów:

 • 19 kwietnia 2017 – część humanistyczna
 • 20 kwietnia 2017 – część matematyczno – przyrodnicza
 • 21 kwietnia 2017 – język obcy nowożytny


Czas trwania egzaminu:

Część humanistyczna

Część matematyczno - przyrodnicza

Część z języka obcego


 • 900 – 1000 – historia i wiedza o społeczeństwie (60 min.)
 • 1000 – 1045 – przerwa
 • 1100 – 1230 – język polski  (90 min.)


 • 900 – 1000 – biologia, geografia, fizyka, chemia (60 min.)
 • 1000 – 1045 – przerwa
 • 1100 – 1215 – matematyka  (90 min.)


 • 900 – 1000 – poziom podstawowy   (60 min.)
 • 1000 – 1045 – przerwa
 • 1100 – 1200 – poziom rozszerzony  (60 min.)
Uwaga:

Uczeń, który się spóźni na egzamin, nie zostanie wpuszczony na salę!


Uczniowie powinni mieć dokument tożsamości i czarny długopis (na część matematyczną także linijkę).

Nie wolno używać korektorów, ołówków i kalkulatorów!

Jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane na egzaminie?


 • Część humanistyczna – obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie;
 • Część matematyczno przyrodnicza – obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologia, geografia, fizyka i chemia;
 • Część z języka obcego – obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego.


Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

 • Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu.
 • Dla każdego z zakresów sprawdzanych na egzaminie będą podane dwie liczby: wynik procentowy i wynik centylowy.
 • W zaświadczeniu odnotuje się też wynik trzeciej części egzaminu.
 • Wynik z języka obcego na poziomie podstawowym będzie uwzględniany przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
 • Wynik z języka obcego na poziomie rozszerzonym, przy rekrutacji, będzie uwzględniany dopiero od roku szkolnego 2018 / 2019.


Konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych:

 • Test z języka polskiego będzie wymagał rozwiązania zadań zamkniętych i otwartych oraz napisania wypracowania.
 • Test z historii i wiedzy o społeczeństwie zawierał będzie tylko zadania zamknięte.
 • Test z matematyki będzie wymagał rozwiązania zadań zamkniętych i kilku zadań otwartych.
 • Test z przedmiotów przyrodniczych  zawierał będzie tylko zadania zamknięte.
 • Test z języka obcego na poziomie podstawowym zawierał będzie tylko zadania zamknięte.
 • Test z języka obcego na poziomie rozszerzonym wymagał będzie rozwiązania zadań zamkniętych, zadań otwartych oraz sformułowania dłuższej wypowiedzi.


Uwaga ważne!

Przypadki, w których uczniowi przerywa i unieważnia się egzamin lub jego część:

 • Stwierdzenie niesamodzielności rozwiązywania zadań przez ucznia (tzw. ściąganie)
 • Wniesienie do sali egzaminacyjnej lub korzystanie z urządzenia telekomunikacyjnego.
 • Zakłócanie przez zdającego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę innym.


Ponowne przystąpienie do egzaminu ucznia, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie oraz ucznia, któremu przerwano lub unieważniono egzamin oraz uczniów:

Uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części egzaminu

 • w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora CKE;
 • w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE.


Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w określonym terminie nie kończy gimnazjum. Powtarza klasę trzecią oraz za rok ponownie przystępuje do całości egzaminu gimnazjalnego.


Warunki wglądu w pracę:

Sprawdzona i oceniona praca może być udostępniona uczniowi lub jego rodzicom:

 • na wniosek ucznia lub jego rodziców
 • w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

Ocenione prace OKE przechowuje przez 6 miesięcy.


Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • Uczniowie, którzy korzystają z dostosowania warunków i form zdawania egzaminu gimnazjalnego, na ogół piszą wszystkie części egzaminu w odrębnej sali i mają wydłużony czas pisania.


Uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo:

Dostosowanie warunków egzaminu na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

Sposób dostosowania:

 1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 2. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu gimnazjalnego do specyfiki choroby.


Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

Dostosowanie warunków egzaminu na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Sposób dostosowania:

 1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
 2. Wydłużenie czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
 3. Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.

Czas trwania egzaminu:

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o:

20 minut:

 • z historii i wiedzy o społeczeństwie
 • z przedmiotów przyrodniczych
 • z języka obcego na poziomie podstawowym

45 minut:

 • z języka polskiego
 • z matematyki

30 minut:

 • z języka obcego na poziomie rozszerzonym.