Szkoła Podstawowa nr 2

Rekrutacja uczniów do klas I /2016-2017/DEKLARACJA DO POBRANIA


HARMONOGRAM (PDF)


Regulamin rekrutacji uczniów do klas I
Publicznego Gimnazjum w Krościenku n. Dunajcem


Na podstawie uchwały Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem


§ 1. Określa się jednolite zasady i kryteria rekrutacji do szkół prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem:

  1. do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie;
  2. kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami;
  3. określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadającej obwód, prowadzonej przez Gminę Krościenko nad Dunajcem, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:


Lp.

Kryterium

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczające już do danej szkoły podstawowej/gimnazjum

5

Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

2.

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej

5

Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

3.

Rodzic pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej/gimnazjum

3

Dokument potwierdzający zatrudnienie


§ 2. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem, począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Uzasadnienie

do projektu Uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym publicznym szkołom podstawowym przeprowadzenie rekrutacji na ok. szkolny 2016/2017. Proponowane kryteria były uzgadniane z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem.